ir_realna: (Default)
ir_realna ([personal profile] ir_realna) wrote2014-02-12 11:08 pm

10/365 "Игра Слов": её ответ

Вчера было его письмо.

Сегодня её письмо:
Хочу закончить ВСЁ.
Проекты.
Отношения.
Перечернуть планы «на 5 лет». Повесить на двери табличку «Закрыто до следующего сезона» и стать под ветер перемен. Как дерево по ту сторону проспекта, я хочу сбросить прошлогодние наряды, чтобы вскоре добыть из себя свежие. Свои.

Что чувствует листва, когда дерево избавляется от неё? Что чувствует дождь, когда тучи спешат с ним распрощаться? Все те, от кого я уйду – почувствуют ли что-что?..

Вчера я снова стояла у тебя за спиной, когда ты смешивал краски. Ты был творцом, который взял отдельно синее, отдельно желтое и взмахом кисточки подтолкнул их в объятия друг друга, чтобы вместе они создали то, что не может каждый отдельно, то, что ни с кем другим не получится – зелёное.

Не помню, когда это началось. Но уже полгода с кем бы я не ложилась в постель, я сплю с тобой – в каждом сне. Стою за спиной и смотрю, как ты пишешь. В твои картины, будто в зеркало гляжу. И мечтаю, чтобы ты знал моё тело лучше своих пяти пальцев.

Эти сны – единственное, что я не хочу заканчивать.

Знаешь… (Да нет, ничего ты не знаешь...)
Меня пригласили поработать над проектом в Никарагуа. Я согласилась, но если честно, до сих пор не знаю, где это. В Африке, да? Буду кушать кукурузу и другие традиционные для этой страны бобовые (если это страна), танцевать африканские танцы и разрисовывать лицо красками. Сменю одежду, мебель, мечты. Сниму жильё на окраине. Люблю жить на краю города, где порядок граничит со свободой, где ты всегда можешь прогуляться по самому краю и встретить кого-то с другого мира.

Хочу всё закончить. Мечтать и писать тебе, которого нет. Сколько можно мечтать?!.

Заканчиваю мечтать.
Заканчиваю писать.
Пойду подышу ночью, пока всё ещё осень, и я всё ещё здесь.


Это всё.
Конец.


***
Задание: написать ответ на его письмо.
Традиционно: задание взято в сообществе [livejournal.com profile] mi_pishem.
Спочатку було українською:

Хочу закінчити ВСЕ.
Проекти.
Стосунки.
Покреслити плани «на 5 років». Повісити на дверях квартири табличку «Зачинено до наступного сезону» і стати під вітер змін. Як дерево по той бік проспекту, я хочу скинути торішнє вбрання, щоб згодом видобути з себе свіже.
Своє.

Що відчуває листя, коли дерево його позбувається? Що відчуває дощ, коли хмари поспішають його здихатися? (Дощ із хмар – і хмарам легше…) Всі ті, від кого я піду – що відчують?..

Вчора я знову стояла за твоєю спиною, коли ти змішував фарби. Ти був творець, котрий взяв окремо синє, окремо жовте і змахом пензлика штовхнув їх у обійми один одного, щоб разом вони створили те, що не може кожен окремо, те, що ні з ким іншим не вийде – зелене.

Не пам’ятаю, коли це почалося. Проте вже півроку з ким би я не йшла до ліжка, я сплю з тобою – у кожному сні. Стою за спиною, дивлюся, як ти пишеш. В твої картини, ніби в дзеркало дивлюся. І мрію, щоб ти знав моє тіло краще за свої п'ять пальців.

Ці сни – єдине, що я не хочу закінчувати.

Знаєш… Та ні, ти нічого не знаєш. Мене запросили працювати над проектом у Нікарагуа. Я погодилась, та якщо чесно, досі не знаю, де воно знаходиться. Десь у Африці, так?.. Буду їсти кукурудзу чи інші бобові, традиційні для цієї країни (якщо це країна), танцювати африканські танці та розмальовувати обличчя фарбами. Зміню вбрання, меблі, мрії. Винайму житло на окраїні. Люблю жити край міста, на межі порядку та свободи, де ти завжди ходиш по краю, і завжди маєш шанс зустріти когось з іншого світу.

Хочу закінчити все. Мріяти і писати тобі. Тобі, якого немає. Скільки можна мріяти?!.
Закінчую мріяти.
Закінчую писати.
Йду дихати ніччю, доки ще осінь і я ще тут.
Це все.
Кінець.

Post a comment in response:

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.